Bijles in je Regio


Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1 Leerling: een persoon die staat ingeschreven bij Bijles in je regio.

1.2 Bijlesdocent: een persoon met een arbeidscontract bij Bijles in je regio die bijlessen verzorgt aan leerlingen van Bijles in de regio. Deze persoon hoeft niet gediplomeerd te zijn om les te geven, maar is wel gekeurd door het management van Bijles in je regio.

1.3 Betaler: de persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de betalingen van de bijles.

1.4 Bijles: een afspraak tussen Bijlesdocent en Leerling waarbij sprake is van kennisoverdracht.


Artikel 2 Lestijd

2.1 Een bijlesuur van Bijles in je regio duurt 60 minuten. Langer of korter is altijd mogelijk. Dit gaat in overleg tussen Bijlesdocent en Leerling.

2.2 Bij een kortere of langere lestijd geldt dat de lestijd een veelvoud is van 15 minuten.


Artikel 3 Tarieven

3.1 De tarieven van de diensten verleend door Bijles in je regio worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.

3.2 De bijlestarieven per bijlesuur voor het jaar 2020 bedragen €40,-.


Artikel 4 Facturatie en betaling

4.1 Bijles in je regio stuurt maandelijks, in de eerste week van de nieuwe maand, een factuur met daarin een overzicht van de afgenomen bijlessen van de afgelopen maand.

4.2 Bijles in je regio verstuurt facturen aan Betaler per e-mail. Indien Betaler facturen per post wil ontvangen, zal hij Bijles in de regio hiertoe schriftelijk moeten informeren.

4.3 De betaling van de factuur dient binnen tien dagen na ontvangst te worden voldaan.

4.4 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Betaler een herinnering per e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering uitblijft, kan Bijles in je regio de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.

4.5 In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door Bijles in je regio en eventuele (incasso)partners volledig op Betaler worden verhaald.

4.6 Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen voor Bijles geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.

4.7 Annulering van een gemaakte afspraak is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient minimaal 24 van te voren te geschieden via e-mail of telefoon. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Uitzonderingen daargelaten.


Artikel 5 Garantie

Bijles wordt gegeven op basis van een niet-goed-geld-terug-garantie. Wanneer Betaler hierop een beroep wenst te doen, dan dient hij binnen 14 dagen waarop de bijles is gegeven hierop schriftelijk en met redenen omkleed verzoek te doen. Deze garantie geeft recht op de teruggave van het bedrag van één lesuur.

Klaar om te beginnen?

© Copyright Bijles in je Regio - All Rights Reserved